كلمات اغنية صفر الميه الحالة ضنك مكتوبة كاملة

صنديد
0
كلمات اغنية صفر الميه الحالة ضنك ويقدم موقع صنديد قراءة اغنية خدني الحنين كلمات مكتوبة كاملة.

شاهد كلمات اغنية صفر الميه الحالة ضنك بالفيديو

كلمات اغنية صفر الميه الحالة ضنك


صُفْرٍ الْمَيْهِ الْحَالَةِ ضَنْكً


صَحَابِى فكرنى مُدِيرِ بِنَكِ.


ققرت إِنِّى أَفْضَى التَّنْكِ وَاسُورِ فِيكُو


قَلْبِى مَاتَ وَاخْتَ عَزَّاهُ.


مِنْ جَوْهَ بصرخ مِلْيُونَ اهْ


مِشّ طَالِبَةِ صَيِّتً وَفُلُوسِ وَلَا جَاهَ وَلَا أَنَا لَيَكُو.


يَلَا بِالسَّلَامَةِ غورو


كُلُّ وَاحِدٍ جِى دَوْرُهَ.


واللى سابنى فِى وَقْتِ ضِيقَتِى مردوداله


بِكُرْهٍ الْحَيَاهَ دى تَحَلَّا.

 .


وَتَرْجِعُو فكرنها سَهْلِهَ


كُلُّ وَاحِدٍ قَلِ مُعَايَا فاكرهالو.


الرُّجُولَةِ عندكو مُعْجِزَةِ


وَالْأُصُولُ صَوَّرَةٌ متبروزة.


يَلِى حبكو جِى ببكاسه انَا مَهْمُومِ


مِنْ الْخِيَانَةِ اصْلِ انَا مَلِيَّتِ.


ياللى مشيكو لَاجِلُ الصِّيتِ


دَهٍ اللى جِى معاكو تَغْبِيطُ مِشْ مَفْهُومُ.


فَكَرَانِىُّ هموت مِنْ بَعْدِكَ


لَا أَلُفُّ سَلَامَةِ عَلَى بَعْدَكَ.


ياللى خَالِفَتِى مُعَايَا وَعَدَكُ


انتى وَشَكَّ وَشَ الْفَقْرِ.


الْمُعَامِلِهِ هتبقا مِيرَى


يَلَا غَوْرَى وطرقينى.


ياللى قَلْبِكَ صَنَاعَهَ صِينِى


أَنَا مِنْك نَفَذَتْ صَبَرَ.


بَعْدُ مِنْك أَنَا مِشَ شايف


قَلْبِى عُمْرِهِ مَا كَانَ يَوْمٌ خايف. .ياللى رَاسِمَةَ لِى دَوَرَ الْحَبْ


أَنَا حُبّى فِى قَلْبِكَ زَايَدَ.


أَلْفٌ شَكَرْ اصْلِ انَا مُكْتَفَى


ياللى بِحَيَاتِى بتحلفى.


شوفت مِنْكُ مِلْيُونَ وَعَدَ


بَعْدَ ثَانِيَةِ مُعَايَا تخلفى


مَيِّتٌ وَدَاعِ لَيَكُو بِالْإِجْمَاعِ.


للى أَخْلَصُو فِى الْخَدَّاعَ


اللى مِنْهُمَ أَدَّيْته سَرَى.


لفيت ضهرى لَاقِيتِهَ بِاعْ


كَدَابِينَ دَوْلَ كَدَابِينَ.


مِشّ حَابِيبِ دَوْلَ خاينين


أَيْوَهْ عَامِلُكُمْ سَوَّفْت كتير. .لَا وَكَانُو عَامِلِينَ سَالِكَيْنِ


يَلَا بِرَأْ وَطَرَقُونَا.


انْتَوَ أَخْطَرُ مِنْ الكورونا


ياللى عيشتو بتخدعونا.


قَلْبِى مِنْكَوْ صَبَحْ حَزِينً


تخدو كَامِ وَتَحَلَّوْ عَنْا.


غلكو دَهْ جَابِ أَجْلِنَا


انْتَوَ لَيْهً باصين فِى حَالَنَا.


ايوة لَيْهً مِشْ مُخْلِصِينَ


فِى الْمَرَايَةِ انْتَ مِينَ.


شَخْصٌ تَأْنَى انَا بِرُوحِينَ


وَالصَّحَابَ مِشْ مُخْلِصِينَ.


نَفْسِى أَفْوَقَ


قُولِى مِينَ جَالِكُ فِى ضِيقَتِكُ.


مِينَ فِى مَرْهُ حَسَ غَيْبَتِكَ


أَنْتِ زعلان عَلَى طَيَّبْتُك ياعم رَوْقٍ. .كلمات اغنية صفر الميه الحالة ضنك مكتوبة بالزخرفة


ڝـڤـړ آلْـﻤﭜھ آلْـﺢـآلْـﮧ ڞﮢـﮗ


ڝـﺢـآﭔـﮯ ڤـﮗړﮢــﮯ ﻤﮈﭜړ ﭔﮢـﮗ.


قـقـړﭥ آﮢــﮯ آڤـڞـﮯ آلْـﭥﮢـﮗ ۈآسـّۈړ ڤـﭜﮗۈ


قـلْـﭔـﮯ ﻤآﭥ ۈآخـﭥ ﻋڒآھ.


ﻤﮢـ چـۈھ ﭔڝـړخـ ﻤلْـﭜۈﮢـ آھ


ﻤشًـ طـآلْـﭔﮧ ڝـﭜﭥ ۈڤـلْـۈسـّ ۈلْـآ چـآھ ۈلْـآ آﮢـآ لْـﭜﮗۈ.


ﭜلْـآ ﭔآلْـسـّلْـآﻤﮧ ﻏۈړۈ


ﮗلْـ ۈآﺢـﮈ چــﮯ ﮈۈړھ.


ۈآلْـلْــﮯ سـّآﭔﮢــﮯ ڤــﮯ ۈقـﭥ ڞﭜقـﭥـﮯ ﻤړﮈۈﮈآلْـھ


ﭔﮗړھ آلْـﺢـﭜآھ ﮈـﮯ ﭥﺢـلْـآ.


ۈﭥړچـﻋۈ ڤـﮗړﮢـھآ سـّھلْـھ


ﮗلْـ ۈآﺢـﮈ قـلْـ ﻤﻋآﭜآ ڤـآﮗړھآلْـۈ.


آلْـړچـۈلْـﮧ ﻋﮢـﮈﮗۈ ﻤﻋچـڒﮧ


ۈآلْـآڝـۈلْـ ڝـۈړﮧ ﻤﭥﭔړۈڒﮧ.


ﭜلْــﮯ ﺢـﭔﮗۈ چــﮯ ﭔﭔﮗآسـّھ آﮢـآ ﻤھﻤۈﻤ


ﻤﮢـ آلْـخـﭜآﮢـﮧ آڝـلْـ آﮢـآ ﻤلْـﭜﭥ.


ﭜآلْـلْــﮯ ﻤشًـﭜﮗۈ لْـآچـلْـ آلْـڝـﭜﭥ


ﮈھ آلْـلْــﮯ چــﮯ ﻤﻋآﮗۈ ﭥﻏﭔﭜطـ ﻤشًـ ﻤڤـھۈﻤ.


ڤـﮗړآﮢــﮯ ھﻤۈﭥ ﻤﮢـ ﭔﻋﮈﮗ


لْـآ آلْـڤـ سـّلْـآﻤﮧ ﻋلْــﮯ ﭔﻋﮈﮗ.


ﭜآلْـلْــﮯ خـآلْـڤـﭥـﮯ ﻤﻋآﭜآ ۈﻋﮈﮗ


آﮢـﭥـﮯ ۈشًـﮗ ۈشًـ آلْـڤـقـړ.


آلْـﻤﻋآﻤلْـھ ھﭥﭔقـآ ﻤﭜړـﮯ


ﭜلْـآ ﻏۈړـﮯ ۈطـړقـﭜﮢــﮯ.


ﭜآلْـلْــﮯ قـلْـﭔﮗ ڝـﮢـآﻋھ ڝـﭜﮢــﮯ


آﮢـآ ﻤﮢـﮗ ﮢـڤـڎﭥ ڝـﭔړ.


ﭔﻋﮈ ﻤﮢـﮗ آﮢـآ ﻤشًـ شًـآﭜڤـ


قـلْـﭔـﮯ ﻋﻤړھ ﻤآ ﮗآﮢـ ﭜۈﻤ خـآﭜڤـ.


ﭜآلْـلْــﮯ ړآسـّﻤﮧ لْــﮯ ﮈۈړ آلْـﺢـﭔ


آﮢـآ ﺢـﭔـﮯ ڤــﮯ قـلْـﭔﮗ ڒآﭜﮈ.


آلْـڤـ شًـﮗړ آڝـلْـ آﮢـآ ﻤﮗﭥڤــﮯ


ﭜآلْـلْــﮯ ﭔﺢـﭜآﭥـﮯ ﭔﭥﺢـلْـڤــﮯ.


شًـۈڤـﭥ ﻤﮢـﮗ ﻤلْـﭜۈﮢـ ۈﻋﮈ


ﭔﻋﮈ ﺛآﮢـﭜﮧ ﻤﻋآﭜآ ﭥخـلْـڤــﮯ


ﻤﭜﭥ ۈﮈآﻋ لْـﭜﮗۈ ﭔآلْـآچـﻤآﻋ.


لْـلْــﮯ آخـلْـڝـۈ ڤــﮯ آلْـخـﮈآﻋ


آلْـلْــﮯ ﻤﮢـھﻤ آﮈﭜﭥھ سـّړـﮯ.


لْـڤـﭜﭥ ڞھړـﮯ لْـآقـﭜﭥھ ﭔآﻋ


ﮗﮈآﭔﭜﮢـ ﮈۈلْـ ﮗﮈآﭔﭜﮢـ.


ﻤشًـ ﺢـآﭔﭜﭔ ﮈۈلْـ خـآﭜﮢـﭜﮢـ


آﭜۈھ ﻋآﻤلْـﮗﻤ سـّۈڤـﭥ ﮗﭥﭜړ.


لْـآ ۈﮗآﮢـۈ ﻋآﻤلْـﭜﮢـ سـّآلْـﮗﭜﮢـ


ﭜلْـآ ﭔړآ ۈطـړقـۈﮢـآ.


آﮢـﭥۈ آخـطـړ ﻤﮢـ آلْـﮗۈړۈﮢـآ


ﭜآلْـلْــﮯ ﻋﭜشًـﭥۈ ﭔﭥخـﮈﻋۈﮢـآ.


قـلْـﭔـﮯ ﻤﮢـﮗۈ ڝـﭔﺢـ ﺢـڒﭜﮢـ


ﭥخـﮈۈ ﮗآﻤ ۈﭥﺢـلْـۈ ﻋﮢـآ.


ﻏلْـﮗۈ ﮈھ چـآﭔ آچـلْـﮢـآ


آﮢـﭥۈ لْـﭜھ ﭔآڝـﭜﮢـ ڤــﮯ ﺢـآلْـﮢـآ.


آﭜۈﮧ لْـﭜھ ﻤشًـ ﻤخـلْـڝـﭜﮢـ


ڤــﮯ آلْـﻤړآﭜﮧ آﮢـﭥ ﻤﭜﮢـ.


شًـخـڝـ ﭥآﮢــﮯ آﮢـآ ﭔړۈﺢـﭜﮢـ


ۈآلْـڝـﺢـآﭔ ﻤشًـ ﻤخـلْـڝـﭜﮢـ.


ﮢـڤـسـّـﮯ آڤـۈقـ


قـۈلْــﮯ ﻤﭜﮢـ چـآلْـﮗ ڤــﮯ ڞﭜقـﭥﮗ.


ﻤﭜﮢـ ڤــﮯ ﻤړھ ﺢـسـّ ﻏﭜﭔﭥﮗ


آﮢـﭥ ڒﻋلْـآﮢـ ﻋلْــﮯ طـﭜﭔﭥﮗ ﭜآﻋﻤ ړۈقـ.


اغنية صفر الميه الحالة ضنك كلمات مكتوبة بالإنجليزية


Zero percent the situation is bad


My friends thought of me as a bank manager.


I thought that I am emptying the tank and I am sorry for you


My heart died and my sister consoled him.


from inside i scream a million oh


I am not a student of reputation and money, nor Jah, nor am I Leko.


Bye Goro


Everyone has his turn.


And he who left me in my time of hardship will have his payback


I hate this life to be sweetened.

 .


And you think it's easy


Everyone say with me Vakrahlo.


Masculinity is a miracle for you


The assets are a prominent image.


Who loved you, come with a cake, I am worried


From betrayal because I am bored.


You who walk for fame


This is what comes with you is an incomprehensible confusion.


Remember that I will die after you


No thousand safety on your distance.


You who broke your promise with me


You're about to be poor.


The treatment will be Mary


Yalla Gori and Tariqini.


Your heart is made in China


I'm impatient from you.


After you I don't see


My heart was never scared. .


You who drew the role of love for me


My love in your heart is Zayed.


A thousand thanks because I am satisfied


Oh my life you swear.


I saw a million promises from you


After a second with me you will be retarded


Dead farewell to Leko unanimously.


To those who are sincere in deception


The one from them I performed secretly.


I turned my back and found him sold


Liars, they are liars.


i don't like these traitors


Yes, he treated you very well. .


No and they were working hard


Yalla acquitted and knocked us down.


You are more dangerous than Corona


You who lived by deceiving us.


My heart from you is a sad morning


Take a cam and leave us.


this galco brought for us


Why are you looking at us?


Yes, why aren't they faithful?


In the mirror, who are you?


Someone who took it easy, I'm alone


And the friends are not loyal.


I wish to wake up


Tell me who came to you in your distress.


Who once felt your absence


You are angry for your kindness, Uncle Roq. .
وهنا انتهت الكلمات وقد تعرفنا اليوم في موقع صنديد في تصنيف كلمات أغاني. على اغنية صفر الميه الحالة ضنك كلمات مكتوبة كتابة كاملة النسخة الأصلية.


إرسال تعليق

0تعليقات

إرسال تعليق (0)