كلمات اغنية اتابع كل تفاصيله مكتوبة كاملة

صنديد
0
كلمات اغنية اتابع كل تفاصيله ويقدم موقع صنديد قراءة اغنية اتابع كل تفاصيله كلمات مكتوبة كاملة.

شاهد كلمات اغنية اتابع كل تفاصيله بالفيديو

كلمات اغنية اتابع كل تفاصيله


مَا أَعْرِفُهُ ابْدَ وَلَا انوجد


مِثْلِهِ أَحَدٌ بَعْدَ شَيْ ثَانِيً وَغَيْرِ..


مِنْ نَظَرِهِ غَلَبَ قَلْبِي انسلب


فِيهِ انْجَذَبَ وَحَبٍّ فِي وَقْتِ قَصِيرٍ..


أَنَا احْسِ هَذَا لِي انْخَلَقَ


فِي عُيُونِي فِرْقَ..


هَذَا مِنْ يَسْتَحِقُّ أَغْلِيَهُ


أَهُوَ بِسَ لِأَنّ هُوَ مُسْتَفَزَّ..


هَزَ شُعُورِيَّ وَهُزَ مَافِيهِ


أَتَابِعٌ كُلِّ تَفَاصِيلِهِ وَمَا يَدْرِي أَنَا أُحِبُّهُ..


ابكتب لَهُ واغنيله الْيَنَ الْفَتْ عَلَيْ قَلْبِهِ


كُلُّ يَوْمٍ انْتَظِرُ مَتَى بِيَمُرُّ شَبَهً الْقَمَرِ..


بِشْرُ بِإِطْبَاعِ الْمُلَاكَ


اصْنَعْ لِي صَدَفِ امْشِيُ وَالْفَ..


مِنْ الِ الْأَلْفِ لِلْيَاءِ أَنَا أَمَوْتُ بِهَذَاكَ


ياعسى..


وَيَدْرِي أَنَّهُ مُهِمٌّ


وَأَنْسَى كَلَ الْأَلْمَ وَيَاهُ.


لَوْ قَسِىّ


رَاحَ أَظْلَ اتَّبَعَهُ.


مِثْلُ ظِلِّهِ مَعَهُ


لَيِّن مَا أَقْنَعَهُ بِرِضَاهُ أَوْ وَإِهْوَاهُ.. .كلمات اغنية اتابع كل تفاصيله مكتوبة بالزخرفة


ﻤَآ أَﻋْړِڤـُھُ آﭔْﮈَ ۈَلْـَآ آﮢـۈچـﮈ


ﻤِﺛْلْـِھِ أَﺢـَﮈٌ ﭔَﻋْﮈَ شًـَﭜْ ﺛَآﮢـِﭜً ۈَﻏَﭜْړِ..


ﻤِﮢـْ ﮢـَظـَړِھِ ﻏَلْـَﭔَ قـَلْـْﭔِﭜ آﮢـسـّلْـﭔ


ڤـِﭜھِ آﮢـْچـَڎَﭔَ ۈَﺢـَﭔٍّ ڤـِﭜ ۈَقـْﭥِ قـَڝـِﭜړٍ..


أَﮢـَآ آﺢـْسـِّ ھَڎَآ لْـِﭜ آﮢـْخـَلْـَقـَ


ڤـِﭜ ﻋُﭜُۈﮢـِﭜ ڤـِړْقـَ..


ھَڎَآ ﻤِﮢـْ ﭜَسـّْﭥَﺢـِقـُّ أَﻏْلْـِﭜَھُ


أَھُۈَ ﭔِسـَّ لْـِأَﮢـّ ھُۈَ ﻤُسـّْﭥَڤـَڒَّ..


ھَڒَ شًـُﻋُۈړِﭜَّ ۈَھُڒَ ﻤَآڤـِﭜھِ


أَﭥَآﭔِﻋٌ ﮗُلْـِّ ﭥَڤـَآڝـِﭜلْـِھِ ۈَﻤَآ ﭜَﮈْړِﭜ أَﮢـَآ أُﺢـِﭔُّھُ..


آﭔﮗﭥﭔ لْـَھُ ۈآﻏﮢـﭜلْـھ آلْـْﭜَﮢـَ آلْـْڤـَﭥْ ﻋَلْـَﭜْ قـَلْـْﭔِھِ


ﮗُلْـُّ ﭜَۈْﻤٍ آﮢـْﭥَظـِړُ ﻤَﭥَـﮯ ﭔِﭜَﻤُړُّ شًـَﭔَھً آلْـْقـَﻤَړِ..


ﭔِشًـْړُ ﭔِإِطـْﭔَآﻋِ آلْـْﻤُلْـَآﮗَ


آڝـْﮢـَﻋْ لْـِﭜ ڝـَﮈَڤـِ آﻤْشًـِﭜُ ۈَآلْـْڤـَ..


ﻤِﮢـْ آلْـِ آلْـْأَلْـْڤـِ لْـِلْـْﭜَآءِ أَﮢـَآ أَﻤَۈْﭥُ ﭔِھَڎَآﮗَ


ﭜآﻋسـّـﮯ..


ۈَﭜَﮈْړِﭜ أَﮢـَّھُ ﻤُھِﻤٌّ


ۈَأَﮢـْسـَّـﮯ ﮗَلْـَ آلْـْأَلْـْﻤَ ۈَﭜَآھُ.


لْـَۈْ قـَسـِّـﮯّ


ړَآﺢـَ أَظـْلْـَ آﭥَّﭔَﻋَھُ.


ﻤِﺛْلْـُ ظـِلْـِّھِ ﻤَﻋَھُ


لْـَﭜِّﮢـ ﻤَآ أَقـْﮢـَﻋَھُ ﭔِړِڞَآھُ أَۈْ ۈَإِھْۈَآھُ.. .اغنية اتابع كل تفاصيله كلمات مكتوبة بالإنجليزية


I don't know him at all and he never exists.


Someone like him after something else and others.


From a look that overcame my heart was robbed


He was attracted and loved in a short time.


I feel this is what I was created


There is a difference in my eyes.


This is who deserves his most precious


Is it just because he is provocative?


It shook my feelings and shook what is in it


I follow all its details and he doesn't know I love him.


I write to him and sing to him Ellen turned on his heart


Every day I wait for when the moon will pass.


Preach the nature of the angel


Make me a coincidence, walk and wrap.


From A to Z I die at that time


Oh my God.


And he knows it's important.


And forget all the pain and yah.


If he was cruel


I will keep following him.


Like his shadow with him


Until I convince him of his consent or his whims. .
وهنا انتهت الكلمات وقد تعرفنا اليوم في موقع صنديد في تصنيف كلمات أغاني. على اغنية اتابع كل تفاصيله كلمات مكتوبة كتابة كاملة النسخة الأصلية.


إرسال تعليق

0تعليقات

إرسال تعليق (0)