كلمات اغنية الصبر جميل مكتوبة كاملة

صنديد
0
كلمات اغنية الصبر جميل من غناء مها فتوني. ويقدم موقع صنديد قراءة اغنية الصبر جميل كلمات مكتوبة كاملة.

شاهد كلمات اغنية الصبر جميل بالفيديو

كلمات اغنية الصبر جميل


أَنَا شَفَت كتير مِنْك 

 

وَخَلَاص أَهُو فَاض بِيَا . . 

 

مَعْقُول كَدِّه عَادِيٌّ 

 

وَسَهْل عَلَيْك تُظْلَم فَيَا . . 

 

وُدَّه قَلْبِك آيَة أُصَلِّي 

 

ماشوفتش عِنْدَك إحْسَاس . . 

 

ازاي فِي الدُّنْيَا فِيهِ نَاسٌ 

 

كَدًّا قَاسِيَة ومؤذية . 

 

أَنَا شوفت كتير مِنْك 

 

ياللي عَلِيًّا استقويت . . 

 

وَأَنْت مابطلتش 

 

توجعني يَوْم واستكفيت . . 

 

بتنام ازاي وَأَنْت 

 

يَا سَاتِرٌ مليان جَبَرُوت . . 

 

اللَّهِ لَا يسامحك 

 

عَلَى جُرْحِك وَلَا كَسِرِّك لِيَا . . 

 

الصَّبْر جَمِيل واهو بَكْرَة 

 

تَشَوَّف ويجيلك يَوْم . . 

 

وَالْوَقْت كَفِيلٌ هيجيب 

 

حَقِّي دِي دَعْوَةُ مَظْلُومٍ . 

 

ودعيتها عَلَيْك مِنْ قَلْبِي 

 

بَقِيَت كارهاك بِضَمِير . . 

 

دَايَن ف تُدَان اومال 

 

يَعْنِي أَنْت مُفَكِّر آيَة . 

 

وُدًّا دَرْسٌ زَمَان أَنْت 

 

مُذَاكَرَة وبتسقط فِيه . . 

 

مَش قَسْوَة دِي مِنِّي 

 

وتستاهل اِكْتَر بكتير . . 

 

هستعوض رَبَّنَا 

 

فِي الْوَقْتِ المهدور وياك . . 

 

وهكون كسبانة 

 

مَا دَامَ قُدَّام هتفادى آذَاك . . 

 

وَاَللَّه دَه عَدْل وَعَيَّن 

 

الْعَقْل إِنَّك تتساب . . 

 

لَو هدعي عَلَيْك صَدَقَنِي 

 

دا حَقَّك مَش ظالماك . . 

 

دا اللَّيّ أَنَا جَرَّبْته معاك 

 

اُعْذُرْنِي مابرجعلوش . 

 

وهقول لَو جابوا فِي يَوْمِ 

 

سِيرَتَك لَا معرفهوش . 

 

وَاهِي صَدْمَة تَفُوت مَيْن 

 

قالك أَمُوت معلش دا خَيْرٌ . . 

 

وَفَهِمْت أَنَا غلطي 

 

وهطلع عَاقِلَة ماكررهوش . . .كلمات اغنية الصبر جميل مها فتوني مكتوبة بالزخرفة


آﮢـآ شًـڤـﭥ ﮗﭥﭜړ ﻤﮢـﮗ


ۈخـلْـآڝـ آھۈ ڤـآڞ ﭔﭜآ..


ﻤﻋقـۈلْـ ﮗﮈﮧ ﻋآﮈﭜ


ۈسـّھلْـ ﻋلْـﭜﮗ ﭥظـلْـﻤ ڤـﭜآ..


ۈﮈﮧ قـلْـﭔﮗ آﭜھ آڝـلْـﭜ


ﻤآشًـۈڤـﭥشًـ ﻋﮢـﮈﮗ آﺢـسـّآسـّ..


آڒآﭜ ڤـﭜ آلْـﮈﮢـﭜآ ڤـﭜھ ﮢـآسـّ


ﮗﮈآ قـآسـّﭜﮧ ۈﻤؤڎﭜﮧ.


آﮢـآ شًـۈڤـﭥ ﮗﭥﭜړ ﻤﮢـﮗ


ﭜآلْـلْـﭜ ﻋلْـﭜآ آسـّﭥقـۈﭜﭥ..


ۈآﮢـﭥ ﻤآﭔطـلْـﭥشًـ


ﭥۈچـﻋﮢـﭜ ﭜۈﻤ ۈآسـّﭥﮗڤـﭜﭥ..


ﭔﭥﮢـآﻤ آڒآﭜ ۈآﮢـﭥ


ﭜآ سـّآﭥړ ﻤلْـﭜآﮢـ چـﭔړۈﭥ..


آلْـلْـھ لْـآ ﭜسـّآﻤﺢـﮗ


ﻋلْــﮯ چـړﺢـﮗ ۈلْـآ ﮗسـّړﮗ لْـﭜآ..


آلْـڝـﭔړ چـﻤﭜلْـ ۈآھۈ ﭔﮗړﮧ


ﭥشًـۈڤـ ۈﭜچـﭜلْـﮗ ﭜۈﻤ..


ۈآلْـۈقـﭥ ﮗڤـﭜلْـ ھﭜچـﭜﭔ


ﺢـقـﭜ ﮈﭜ ﮈﻋۈﮧ ﻤظـلْـۈﻤ.


ۈﮈﻋﭜﭥھآ ﻋلْـﭜﮗ ﻤﮢـ قـلْـﭔﭜ


ﭔقـﭜﭥ ﮗآړھآﮗ ﭔڞﻤﭜړ..


ﮈآﭜﮢـ ڤـ ﭥﮈآﮢـ آۈﻤآلْـ


ﭜﻋﮢـﭜ آﮢـﭥ ﻤڤـﮗړ آﭜھ.


ۈﮈآ ﮈړسـّ ڒﻤآﮢـ آﮢـﭥ


ﻤڎآﮗړھ ۈﭔﭥسـّقـطـ ڤـﭜھ..


ﻤشًـ قـسـّۈﮧ ﮈﭜ ﻤﮢـﭜ


ۈﭥسـّﭥآھلْـ آﮗﭥړ ﭔﮗﭥﭜړ..


ھسـّﭥﻋۈڞ ړﭔﮢـآ


ڤـﭜ آلْـۈقـﭥ آلْـﻤھﮈۈړ ۈﭜآﮗ..


ۈھﮗۈﮢـ ﮗسـّﭔآﮢـﮧ


ﻤآ ﮈآﻤ قـﮈآﻤ ھﭥڤـآﮈـﮯ آڎآﮗ..


ۈآلْـلْـھ ﮈھ ﻋﮈلْـ ۈﻋﭜﮢـ


آلْـﻋقـلْـ آﮢـﮗ ﭥﭥسـّآﭔ..


لْـۈ ھﮈﻋﭜ ﻋلْـﭜﮗ ڝـﮈقـﮢـﭜ


ﮈآ ﺢـقـﮗ ﻤشًـ ظـآلْـﻤآﮗ..


ﮈآ آلْـلْـﭜ آﮢـآ چـړﭔﭥھ ﻤﻋآﮗ


آﻋڎړﮢـﭜ ﻤآﭔړچـﻋلْـۈشًـ.


ۈھقـۈلْـ لْـۈ چـآﭔۈآ ڤـﭜ ﭜۈﻤ


سـّﭜړﭥﮗ لْـآ ﻤﻋړڤـھۈشًـ.


ۈآھﭜ ڝـﮈﻤﮧ ﭥڤـۈﭥ ﻤﭜﮢـ


قـآلْـﮗ آﻤۈﭥ ﻤﻋلْـشًـ ﮈآ خـﭜړ..


ۈڤـھﻤﭥ آﮢـآ ﻏلْـطـﭜ


ۈھطـلْـﻋ ﻋآقـلْـﮧ ﻤآﮗړړھۈشًـ..


اغنية الصبر جميل كلمات مكتوبة بالإنجليزية


I've seen a lot of you. 

 

And that's it, is it overflowing with me? . 

 

Is it possible that this is normal 

 

And it is easy for you to be unjust to me. . 

 

And this is your heart an original verse 

 

I didn't see you have feelings. . 

 

How in the world there are people 

 

This is cruel and harmful. 

 

I've seen a lot of you. 

 

Oh my God, I have strengthened. . 

 

And you didn't stop 

 

It hurts me one day and I've had enough. . 

 

how do you sleep and you 

 

Oh my God full of tyranny. . 

 

May God never forgive you 

 

On your wound and not your break Leah. . 

 

Patience is beautiful and tomorrow 

 

You see and a day will come to you. . 

 

And time will bring 

 

My right is to call the oppressed 

 

I prayed for you from my heart 

 

I remained a conscientious hater. . 

 

Dane in condemned then 

 

I mean you are a thinker of a verse. 

 

And this is a lesson in the past 

 

Studying and you fall in it. . 

 

This is not cruelty from me 

 

And you deserve a lot more. . 

 

I will compensate God 

 

In the wasted time with you. . 

 

And I will be a winner 

 

As long as you are in front of you, I will avoid hurting you. . 

 

By God, this is justice and eye 

 

The mind is that you are being forgotten. . 

 

If I pray against you, believe me 

 

This is your right, not your injustice. . 

 

This is what I tried with you 

 

Excuse me, I don't want you. 

 

And I will say if they brought in a day 

 

I don't know your biography. 

 

And it's a shock that passes who 

 

He told you to die, sorry this is good. . 

 

And I understood my mistake 

 

And he came out sane and repeated . . .
وهنا انتهت الكلمات وقد تعرفنا اليوم في موقع صنديد في تصنيف كلمات أغاني. على اغنية الصبر جميل كلمات مكتوبة كتابة كاملة النسخة الأصلية.


إرسال تعليق

0تعليقات

إرسال تعليق (0)